Planområdet Synhaug/Vesleåne

I øst er planområdet avgrenset langs Tørisheisen, som tidligere er regulert. Mot sør er det tatt med øvre del av alpintraseene ved toppstasjonen på Tøris og areal ned mot Kileheisen.

Gjeldende reguleringsplan for Synhaug avgrenser planområdet mot vest. I nord er det tatt med deler av eksisterende byggeområder, fra Filefjellstuene og østover mot bunnstasjonen til Tørisheisen følger foreløpig planavgrening elva Begna.

Kartet viser planområdet med sort linje. Oransje linjer er omtrentlig trase for den nye Andstorheisen og Fløgstrøndheisen

  • Oppstart planarbeid

    Q2 2023

  • Antatt førstegangsbehandling

    Q4 2023

  • Antatt andregangsbehandling

    Q2 2024

Hovedformålet med planen

Hovedformålet med denne planen er å regulere byggeområdene vest for Tørisheisen; Synhaug og Vesleåne. I tillegg er det tatt med areal for alpinnedfarter fra toppen av Tørisheisen for å sikre funksjonelle trasevalg gjennom planområdet og å sikre ski inn/ut for bebyggelsen. Planarbeidet skal fastsette overordna, sammenhengende grønnstruktur; alpinløyper, langrennsløyper, sykkelstier, turdrag mm. Løsninger for helårsveier, inkludert muligheter for eksisterende vinterstengt vegnett, samt oppgradering av vann- og avløpssystem er viktige temaer i planprosessen.

Det vurderes som hensiktsmessig å se et større område i sammenheng, slik at man får fastsatt helhetlig grep for utvikling og infrastruktur i området og for destinasjonen. 

Kartet viser planområdet med blå farge. Gule stiplede linjer er omtrentlig plassering av den nye Andstorheisen og Fløgstrøndheisen, grønne stiplede linjer er eksisterende heistraseer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Personvern: