Planområdet

Planområdet går fra nordsiden av E16, der bunnstasjonsområdet for Andstorheisen er lokalisert. Sør for E16 tar planen først med seg nødvendig areal for vurdering og regulering av atkomstvei, ski in/ski ut, deretter byggeområder, heistrase, toppstasjon og grønnstruktur mellom Tøris-heisen i vest og alpinareal mot Fløgstrønd. Foreløpig plangrense er romslig, og vil trolig justeres i løpet av prosessen. 

Kartet viser planområdet med rød linje. Oransje stiplede linjer er omtrentlig trase for den nye Andstorheisen og Fløgstrøndheisen (planprosesser pågår). Grå stiplede linjer er eksisterende heistraseer.

  • Oppstart planarbeid

    Q2 2023

  • Antatt førstegangsbehandling

    Q1 2024

  • Antatt andregangsbehandling

    Q3 2024

Formålet med planen

Hovedformålet med denne planen er å regulere byggeområdene og den overordna grønnstrukturen, med alpinløyper, langrennsløyper, turdrag og aktivitetsområder i et helhetlig perspektiv. Løsninger for helårsveier, inkludert muligheter for eksisterende vinterstengt vegnett, samt oppgradering av vann- og avløpssystem er viktige temaer i planprosessen. Det skal legges til rette for fritidsbebyggelse og alpinutvikling, kombinert med andre aktiviteter i et helårsperspektiv, alpinformål med ny heistrase, alpine nedfarter, byggeområder (fritidsbebyggelse), rekreasjons- og fritidsområder, samt nødvendig område til service-, drift- og vedlikehold etc. ved bunn- og toppstasjonen.  

Planen skal regulere heistrase og bunn- og toppstasjon for Andstorheisen, og vil innfri del av rekkefølgekravet i kommunedelplanens bestemmelse punkt 8.2. Etablering av Andstorheisen er et sentralt tiltak for utviklingen av destinasjonen. Heisen henger sammen med både eksisterende heis- og nedfartssystem, og den planlagte Fløgstrøndheisen i øst. Kommunedelplanens rekkefølgekrav til Andstorheisen tydeliggjør viktigheten av dette tiltaket for hele området og utviklingen av destinasjonen Tyin-Filefjell. 

Kartet viser planområdet med rød farge, gule stiplede linjer er omtrentlig plassering av den nye Andstorheisen og Fløgstrøndheisen, grønne stiplede linjer er eksisterende heiser.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Personvern: